* Thể loại: Sách ấn tống, cúng dường, cho tặng.

            * Số Trang: 34 trang

            * Tác giả: Thiền sư – TS – ĐĐ Thiện Minh.

            * Tải file PDF: tại đây

 


ÂN ÐỨC ARAHAM (ỨNG CÚNG)

Bậc xứng đáng nhận sự cúng dường của chư thiên và nhân loại.

ÂN ÐỨC ARAHAM – Araham có 4 ý nghĩa sau:

  1. Ðức Phật là bậc đã xa lìa và đã dập tắt mọi phiền não.
  2. Ðức Phật là bậc đã phá hủy vòng luân hồi trong ba giới bốn loài.
  3. Ðức Phật là bậc không bao giờ làm điều ác ở nơi kín đáo.
  4. Ðức Phật là bậc xứng đáng thọ nhận sự cũng dường và lễ bái của Chư thiên và nhân loại.

Từ Pali Araham có nhân tố ari. Ari có nghĩa là kẻ thù.

Và kẻ thù phá hoại sự an lạc của chúng sanh chính là phiền não.

Phiền não (Kilesa) là những tâm sở bất thiện đồng sanh với những tâm bất thiện làm cho thân tâm nóng nảy, khó chịu, khổ thân, khổ tâm; phiền não còn làm cho tâm, tâm sở bị ô nhiễm, khiến tạo nghiệp do thân, khẩu, ý, đề rồi chịu quả khổ trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai.

 

Tác giả: Thiền sư – Đại Đức Thiện Minh
Tiến Sĩ Phật Học & Pali (Srilanka)