* Thể loại: Sách ấn tống, cúng dường, cho tặng.

            * Số Trang: 43 trang

            * Tác giả: Thiền sư – TS – ĐĐ Thiện Minh.

            * Liên hệ thỉnh sách: banbientapwebsite2017@gmail.com


Lời Tác Giả

Đức Phật dạy:

“Trong những sự mất mát, mất mát tài sản, mất mát thân quyến, mất mát thanh danh. Trên những mất mát đó, mất mát Trí tuệ là mất mát lớn nhất!”.

“Trong tất cả sự tạo được, tạo được tài sản, tạo được thân quyến, tạo được thanh danh. Trên những tạo được đó, tạo được Trí tuệ là sự đạt được vĩ đại nhất!”

“Loss of wisdom is the greatest loss.
Icrease of wisdom is the greatest gain”.
– Buddha –

Vì lẽ đó, Đấng Thiên Nhơn Sư dạy rằng:

“Nơi đâu có Giới nơi đó có Trí Tuệ;
Nơi đâu có Trí Tuệ nơi đó có Giới”.

Đức Phật lấy ví dụ đôi chân và cặp mắt để ví dụ như sau:

“Sự giữ Giới” được ví như “Đôi chân”,

“Trí tuệ” được ví như “Cặp mắt”.

Khi đôi chân đứng ở nơi chân núi, thì tầm nhìn của cặp mắt cũng trong giới hạn quanh chân núi. Khi đôi chân leo lên càng cao, cặp mắt nhờ đó tầm nhìn càng xa rộng.

Cũng tương tự như vậy, khi sự giữ Giới của chúng ta càng chín chắn (ví như đôi chân lên càng cao), thì Trí tuệ càng phát huy rộng lớn (ví như tầm nhìn của cặp mắt khi ở trên cao). Và khi Trí tuệ được phát triển ngày càng lớn rộng, đến lượt mình, càng biết cách chăm sóc, giữ gìn giới càng tốt hơn.”

Trong thế gian những thứ gì quý giá thường là hiếm hoi, vượt trên những sự hiếm hoi đó Ngài còn dạy:

“Hiếm thay! Được sanh làm người!

Hiếm thay! Chúng sanh được mạng sống dài lâu!

Hiếm thay! Được nghe Pháp Bảo từ bậc Chơn Nhân!

Hiếm thay! Được một vị Phật ra đời!”

“Hard is it to be born a man;

Hard is the life of mortalts;

Hard is it to gain the opportunity of hearing the Sublime truth and hard to encounter is the arising of the Buddha”.

– Dhp.182

Chúng ta được sanh ra làm người là do nhờ quả lành phước thiện mà chúng ta đã tạo trữ từ tiền kiếp vậy và vô cùng may mắn hơn nữa là chúng ta sinh ra trong thời kỳ trên thế gian này còn gìn giữ được lời dạy của Đấng giác ngộ, Đấng cha lành của chúng sanh.

Đấng Giác ngộ dạy về “Giới” là con đường trí tuệ làm tăng hạnh phúc và sức mạnh của tâm. Một khi chúng ta áp dụng sẽ giúp chúng ta phát triển sự định tĩnh, sự suy nghĩ thông minh sáng suốt, lành mạnh, điều mà làm cho chúng ta tăng trưởng an vui hạnh phúc nơi tâm hồn… Những sự suy nghĩ không tốt đẹp, bất thiện là nguyên nhân đứng đằng sau những tâm hồn bất hạnh.

“Không có một thứ nào khác có thể mang đến nhiều sự tai hại và bất hạnh cho chúng ta, như một tâm hồn mà không được trau dồi và không được phát triển. Một cái tâm được trau dồi và phát triển mang đến cho ta nhiều lợi ích và hạnh phúc”.

V.v…


Tất cả những trăn trở của chúng ta có liên quan đến những câu hỏi trên sẽ được lần lượt tháo gỡ và giải đáp dưới Trí tuệ và Từ bi của Đức Phật, bậc Thầy cao thượng nhất của Trời – Người, Đấng Cha lành của chúng sanh.

Bần đạo thật nhiều cố gắng với tấm lòng thành để biên dịch soạn thảo cuốn sách nhỏ này trên nền tảng từ lời dạy của Đức Phật, cùng với tri kiến tâm đắc hữu hạn đúc kết được từ sự nỗ lực thật nhiều trên con đường tu học và hành trì của mình trong nhiều năm qua tại hai miền Quốc Đạo.

Ước mong tác phẩm sách nhỏ này, được góp phần trong cuộc sống của quý vị và chúng sanh trong muôn một.

Mong thay!

Nguyện cho tất cả chúng sanh hằng được an vui!

 

Tác giả: Thiền sư – Đại Đức Thiện Minh
Tiến Sĩ Phật Học & Pali (Srilanka)