* Thể loại: Sách ấn tống, cúng dường, cho tặng.

            * Số Trang: 31 trang

            * Tác giả: Thiền sư – TS – ĐĐ Thiện Minh.

            * Liên hệ thỉnh sách: banbientapwebsite2017@gmail.com


Trong mười phước Ba-la-mật (parami)

Bố thí Ba-la-mật là cần thiết hoàn thành đầu tiên nhất.

Bố thí là gì?

Bố thí là cho đi những gì ta sở hữu như:

a/- Vật chất: Tiền bạc, tài sản, vải vóc, thức ăn, thuốc chữa bệnh, chi phần trên cơ thể như: Thận, Gan… như (Đức Phật vô số kiếp bố thí chính sanh mạng của mình cho lợi ích chúng sanh)…

b/- Tinh thần: Giảng giải Phật Pháp (Bố thí Pháp Bảo), giảng giải hoặc chia sẻ những điều lợi ích cho người khác… gọi là sự bố thí Trí tuệ…

Đối tượng nào để ta bố thí? (Nếu cho đến người lớn hơn ta với sự kính trọng thì không gọi là bố thí mà gọi là sự cúng dường). Chẳng hạn như:

– Cúng dường cho Cha Mẹ, cúng dường cho chú, bác, cúng dường đến Chư Tăng, cúng dường đến Ba ngôi Tam Bảo; Bố thí cho những trẻ mồ côi, bố thí thóc cho chim ăn, v.v.

Ngoài ra sự bố thí đến người khác còn có một số thuật ngữ tế nhị thường dùng tuy có khác nhau dưới nhiều hình thức như:

– Tặng; biếu; cho; ủng hộ; giúp đỡ; ban thưởng; bồi dưỡng; bù lỗ cho nhân viên; chiêu đãi, in ấn kinh sách chia sẻ lời Phật dạy… nhưng thực chất bên trong đều giống nhau, là lấy tài sản ra cho với tấm lòng rộng mở và hoan hỷ khi có được cơ hội làm việc đó…!


Phật dạy: Dana sabbatha sadhaka.

Bố thí là thiện pháp quan trọng cơ bản hàng đầu cho sự phát triển mọi thiện pháp từ thấp đến cao.

Phước báu của bố thí và cúng dường bảo trợ cho tâm trí thảnh thơi, nhẹ nhàng, an vui. Là một phước báu lần lượt từng bước hỗ trợ cho phước đức được vun bồi, giới đức ngày được tăng trưởng, thanh cao và nếu hành thiền thì dễ dàng chứng đắc các tầng Thiền định, các đạo quả quý báu cao thượng an vui, giải thoát vĩnh viễn khỏi mọi phiền não buộc ràng trong sinh tử luân hồi.

Trong vòng sinh tử luân hồi vô tận, thật khó cho sự tái sinh lại ở các cõi an vui như cõi trời, cõi người… nếu không có phước báu của bố thí bảo trợ! Cho dù được tái sanh lại các thiện thú, cõi trời, cõi người, để có được đầy đủ tài sản, của cải, hạnh phúc an vui lại là một điều không dễ! Và như vậy, muốn làm một việc phước thiện bố thí cũng khó mà có điều kiện để làm.

Khi mà vẫn còn luân lưu trong vòng sinh tử luân hồi này, thì việc bố thí, cúng dường đặc biệt quan trọng và cần thiết để tạo phước thiện – là nền tảng thuận lợi cho sự phát sinh, tăng trưởng nhiều phước lành quý báu an vui y như ý nguyện.

Quả lành của Phước thiện bố thí là một báu vật riêng của mỗi người, mỗi chúng sinh, không ai có thể mượn, xin, hay chiếm đoạt được. Phước lành này theo ta như bóng theo hình. Sau khi chết, dù tái sinh vào bất cứ cõi giới nào cũng đều cho quả lành an vui phúc lạc.

Với đức tin tuyệt đối vào nghiệp và quả của nghiệp, sự bố thí với thiện tâm tác ý hoan hỷ trong cả 3 thời sung mãn (trước khi bố thí – trong khi bố thí – và sau khi bố thí), quả lành trổ sinh chính là người bạn đường vô cùng tốt và thân thiết theo ta như bóng theo hình, bảo trợ ta khi còn vần xoay trong vòng sinh tử luân hồi này.

 

Tác giả: Thiền sư – Đại Đức Thiện Minh
Tiến Sĩ Phật Học & Pali (Srilanka)