Hành Thiền Định và đặc biệt khi đã tập luyện thuần thục trong ánh sáng quang tướng của sơ thiền rồi, thì ích lợi thật là vô cùng lớn lao không thể nghĩ bàn được!

Ngoài những ích lợi đã nêu trên, trong cuộc sống thực tế nhờ kinh nghiệm thuần thục an trụ tâm trong ánh sáng của quang tướng mà hành giả có thể tự mình làm chủ được mình trong nhiều lĩnh vực, cũng như tự mình có thể làm lắng yên tạm thời các phiền não quấy nhiễu do từ cuộc sống bên ngoài tác động đến, hay từ trong nội tâm của hành giả một cách nhanh chóng và dễ dàng vậy, hoặc khả năng tự chế ngự một số cảm thọ đau đớn, phiền não sinh khởi trên thân thể trong các trường hợp sức khỏe, bệnh hoạn… tăng trưởng khả năng định tâm trong y học ngành nghiên cứu khoa học…

Nhờ định tâm trong sáng này mà hành giả dễ dàng thấy biết các sát na tâm vi tế của chính mình thường sinh khởi, và do đó sẽ thấy biết được phần lớn bản chất của thân và tâm… làm nền tảng vững chắc hỗ trợ cho sự phát triển trong hành Thiền Vipassana (Thiền Tuệ) dẫn đến chứng đắc Đạo quả.

 

Trích: “Thiền Định và sức khỏe”
Tác giả: Thiền sư Thiện Minh (Varapañño) – Tiến sĩ Phật học (Srilanka)