Ngày 23-2-2005. Bộ Chính trị Ban hành nghị quyết 46/NQ/TW nhấn mạnh:

“Sức khỏe là vốn quý nhất của con người và của toàn xã hội. Bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là hoạt động nhân đạo, thực hiện trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta”.

(Trích Nghị quyết TW4, Khóa VII)

“… Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe… Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm…”

Lợi ích chữa bệnh của Thiền Anapanasati và Vipassana1

  1. Những lợi ích lớn lao vô giá của Thiền
  2. Sự giống nhau về nguyên nhân gây nhiều loại bệnh tật từ tâm lý, tinh thần… của hai nền Y học Đông Phương và Tây Phương
    • Những nghiên cứu của Y học Tây Phương về tâm lý, tính tình, thói quen… là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật…
    • Quan điểm của Y học Đông Phương – Bảy yếu tố tâm lý, tính tình, thói quen, vui, giận, buồn, lo, kinh, suy nghĩ, sợ hãi quá độ, là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh tật…
    • Khả năng chữa bệnh của Thiền và sự giống nhau về nguyên nhân sinh ra bệnh tật từ tâm lý -tinh thần của hai nền Y Học Tây Phương và Đông Phương.

Điều hòa, hóa giải, hoặc loại bỏ những trạng thái tâm lý, sinh lý, bất an, lo lắng, sợ hãi, v.v… là những nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh lý cho cơ thể, lẫn bệnh hoạn cho tinh thần; là một trong những mục tiêu chính của Thiền.

 

Tác giả: Thiền sư Thiện Minh (Varapañño)
        – Tiến sĩ Phật học (Srilanka) –


 

Chú thích:

  • [1]Thể nhập Thiền Định (Samatha) và Thiền Tuệ (Vipassana). Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon (Myanmar) – Breakthrough in Samatha meditation and Vipassana meditation. Pa-auk Tawya Sayadaw and Dr. Mehm Tin Mon. second Printing 2009 in Yangon Myanamar.