Tiền kiếp Ðại Ðức Subhūti tên là Nanda, thuộc dòng tộc Bà la môn. Ngài sanh vào thời kỳ đức Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian, cách kiếp trái đất của chúng ta 100.000 đại kiếp.

Chàng trai Nanda khi trưởng thành đi xuất gia trở thành Ðạo sĩ có nhóm đệ tử gồm có 84.000 vị trú ở dãy núi Himavanta.

Một hôm, Ðức Phật Padumuttara ngự đến dãy núi Himavanta, vị Ðạo sĩ cùng nhóm đệ tử đến hầu và cúng dường hoa, trái cây đến đức Phật.

Ðức Phật Padumuttara dạy Ðạo sĩ Nanda:

“Này Nanda, con nên tiến hành thiền niệm Ân Ðức Phật (Buddhānussati) là pháp hành cao quý. Với quả lành từ phước thiện mà con đã thực hành thiền niệm Ân Ðức Phật:

1. Con sẽ hưởng sự an lạc ở cõi trời dục giới suốt 30.000 đại kiếp trái đất.

2. Con sẽ là đức Vua trời ở cõi Tam thập tam thiên suốt 20 kiếp.

3. Tái sanh ở cõi người con sẽ là đức Chuyển luân thánh vương 1.000 kiếp.

4. Con làm vua ở xứ lớn không sao kể xiết;

5. Các kiếp lớn, kiếp nhỏ trong vòng tử sanh luân hồi, con có đầy đủ các thứ của cải quý báu. Tất cả của cải quý báu ấy không bao giờ bị ai chiếm đoạt.

6. Suốt 100.000 đại kiếp, trong vòng tử sanh luân hồi, con sẽ không bị sa vào trong 4 đường ác khổ.

7. Ðến kiếp trái đất, có đức Phật Gotama (Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni) xuất hiện trên thế gian, khi ấy con tái sanh trong một gia đình phú hộ, đặt tên là “Subhùti”. Đến độ tuổi trưởng thành, con từ bỏ của cải gồm có 80 triệu đi xuất gia trở thành Tỳ kheo, con sẽ chứng đắc đạo quả thanh nhân, thành bậc Thánh A La Hán có đức hạnh thọ thí, cao quý xuất sắc nhất trong hàng Thanh Văn đệ tử của đức Phật Gotama”.

Ðó là lời thọ ký của Ðức Phật Padumuttara.

Ðạo sĩ Nanda thực hành thiền niệm Ân Ðức Phật theo lời dạy của đức Phật Padumuttara, mọi kết quả phát sanh đúng như lời thọ ký của Ngài.

Ðến thời kỳ Ðức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu thân của đạo sĩ Nanda tái sanh vào gia đình phú hộ Sumana trong kinh thành Sāvatthi, được đặt tên là Subhūti. Ðến khi trưởng thành, từ bỏ gia đình, của cải đi xuất gia trở thành Tỳ khưu, chứng đắc đạo quả A La Hán cao thượng cùng với 4 Tuệ phân tích.

Ðức Bổn Sư tán dương Ðại Ðức Subhùti có đức hạnh thọ thí cao quý xuất sắc nhất trong hàng Thanh Văn đệ tử của của Ðức Phật, đúng theo lời thọ ký của đức Phật Padumuttara ở quá khứ.

[Bộ chú giải Anguttaranikàya – phần Etadaggavagga – tích truyện Ðại Ðức Subhìtittheravatthu].

(Trích từ sách: Kỹ Thuật Thiền Niệm Ân Đức Phật – Thiền sư Thiện Minh biên soạn)