Bài Pháp 24: Như Thế Nào Là Bất Thiện Nghiệp? Là Thiện Nghiệp?

* Thầy:

– Khi trước thầy đã giảng : “Suy nghĩ, lời nói, hoặc hành động những điều làm khổ mình, khổ người, và làm khổ kẻ khác!”  đó là ba loại Bất thiện nghiệp. Suy nghĩ, nói, hoặc hành động các việc chính xác, đúng sự thật, công bằng lợi ích chơn chánh với trí tuệ hiểu biết,… đó là ba loại thiện nghiệp, các con đã rõ ràng rồi phải không?

– Và bây giờ Bất thiện nghiệp nghĩa là gì?

– Thiện nghiệp nghĩa là gì?

– Các con muốn biết không?

 *Trò: Dạ muốn biết ạ, bạch thầy!

* Thầy: Bất thiện nghiệp gồm có ba loại là:

  1. Thân hành động không tốt (Kãyaducarita)
  2. Khẩu nói lời không tốt (Vacĩducarita).
  3. Ý suy nghĩ điều không lành (Manoducarita)

– Các con có hiểu không?

* Trò: Dạ hiểu ạ, vậy ba loại thiện nghiệp còn lại là gì ạ, Bạch thầy?

* Thầy: Thiện nghiệp cũng gồm có ba loại ngược lại là:

1. Thân (cơ thể):

  • Hành động những điều tốt lành nào mang lại lợi ích cho mình, cho người, và hoặc cho cả hai với trí tuệ  (Kãyasucarita).

2. Khẩu (miệng):

  • Nói lời tốt đẹp chính xác, nói đúng sự thật nào có ích lợi cho mình, cho người và hoặc cho cả hai với trí tuệ (Vacĩsucarita).

 3. Ý suy nghĩ điều tốt (Manosucarita):

  • Suy nghĩ và chọn lọc những điều tốt lành nào để nói;
  • Suy nghĩ và chọn lọc những điều tốt lành nào để thực hiện.
  • Suy nghĩ đến những điều tốt lành nào để tâm tăng trưởng cao quý hơn[1], chẳng hạn như: Lòng thường niệm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui; Hoặc lòng thường niệm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi mọi sự khổ đau, v.v…

* Trò:

– Làm như thế nào là Bất thiện nghiệp và làm như thế nào là thiện nghiệp ạ, bạch thầy?

* Thầy:

– Kỳ trước các con đã học cách làm điều lành rồi phải không? Bây giờ thầy sẽ hỏi, trong tâm nghĩ như thế nào, thì cứ trả lời y như thế ấy nhé!

– Việc làm tổn hại mất lợi ích đến người khác, là việc làm tốt hay không tốt?

* Trò: Là việc làm không tốt, bạch thầy!

* Thầy: Như vậy là thiện nghiệp hay Bất thiện nghiệp.

* Trò:  Bất thiện nghiệp, bạch thầy.

(Trích: Châu Ngọc Trong Ta – Thiền sư Thiện Minh)


Chú thích:

[1] Phương pháp tu tập tăng thượng tâm như: Từ, Bi, Hỷ Xã, hoặc các đề mục thiền định, thiền tuệ,…