“Tham thiền trí tuệ sanh

Không thiền trí tuệ diệt

Người có thiền có tuệ

Người ấy gần Niết Bàn”

(Kinh pháp cú)

Từ ngày 15 đến ngày 17/3/2022, đã diễn ra khóa thiền trực tuyến 3 ngày với đề mục “QUÁN NIỆM HƠI THỞ” (Anapanasati) – Chân truyền thời Đức Phật, dưới sự hướng dẫn của Ngài Thiền sư – TS Thích Thiện Minh.