Họ tên: Âu Ngọc Sơn

Ngày sinh: 05/07/1959

Số điện thoại: 090 350 4993

Email: aungocson@gmail.com

Địa chỉ: 53 Cao Thắng, Quận Hải Châu – Tp.Đà Nẵng

Nghề nghiệp: Kiến Trúc Sư

Đơn vị công tác: Giảng viên Khoa Kiến Trúc – Trường ĐH Kiến Trúc ĐN & Trường ĐH Bách Khoa ĐN

     Sau khóa tu học hành thiền tôi rút ra cho bản thân vài tóm tắt như sau:

          1. Củng cố đức tin vào Tam Bảo:

          Dù bản thân đã được học giáo Pháp của Phật từ nhỏ, nhưng vẫn luôn nỗ lực học tập thường xuyên Giáo Pháp. Đặc biệt là các khóa tu tập ngắn ngày.

Qua khóa học này, tôi được nghe giảng thêm rất nhiều Giáo lý Phật và củng cố thêm đức tin vào Tam Bảo.

          2. Niệm Ân đức Arahan tạo phước báu vô lượng:

             – Đức Phật là bậc đã xa lìa và đã dập tắt mọi phiền não

             – Đức Phật đã phá vỡ vòng luân hồi trong 3 giới 4 loài

             – Đức Phật là không bao giờ làm điều xấu nơi kín đáo

             – Đức Phật là bậc xứng đáng thọ nhận sự cúng dường lễ bái của chư thiên và nhân loại

             – Niệm tưởng đến ân đức Araham vô lượng thiêng liêng của Đức Phật. Niệm để đốt cháy và hóa giải mọi phiền não, dập tắt các trạng thái tâm chướng ngại. Từ đó nhằm ngăn cản sự phát triển đại thiện tâm, vốn bị che lấp trong mỗi con người như: tâm tham, tâm sân, tâm si, hôn trầm, lười biếng, ham thích , phóng tâm, vọng tưởng, hoài nghi về tâm từ bi, trí tuệ của Đức Phật, về lời dạy của Phật, về 3 ngôi Tam Bảo và luật nhân quả…v.v…

*******_*******

          3. Lợi ích của thiền định:

 • Đem lại sự phát triển về năng lực sức khỏe của thân thể…v.v…
 • Đem lại sự phát triển về năng lực năng lực tâm (năng lực sức mạnh tinh thần) như:
  • Phát triển tâm nhẫn nại, kham nhẫn trước những đối cảnh nghịch lòng;
  • Phát triển tâm từ ái, dễ dàng cảm thông và tha thứ yêu thương kẻ khác;
  • Phát triển tâm siêng năng làm việc, tính chơn thật;
  • Phát triển tâm kiên định và nghị lực v.v…

Là những đức tính vô cùng cần thiết quý báu để đối nhân xử thế trong mọi lĩnh vực, từ gia đình đến xã hội, v.v…

 • Đem lại cho trí tuệ, sự phát triển rộng lớn hơn, sáng suốt hơn!

 • Bên cạnh đó, còn tăng trưởng được nhiều loại phước đức quý báu. Là nhân lành sanh về cảnh an lành, cảnh người, cảnh trời cao quý và làm nền tảng cho sự giải thoát sanh tử luân hồi trong ngày vị lai.

Giảm bớt bệnh tật cho bản thân: Tôi đã bị bệnh thoái hóa cột sống cổ trong thời gian dài, nhiều năm nhưng vẫn không khỏi!

Sau gần một tuần tu tập thiền định, một cách định tâm và quyết tâm cao, tôi đã thiền định kéo dài 90 phút không nhúc nhích trong 3 ngày qua. Kết quả là căn bệnh nói trên đã giảm được khoảng 90% một cách nhẹ nhàng êm ái thật là vi diệu!

Nếu sắp xếp được thời gian và công việc, tôi sẽ cố gắng tham gia các khóa thiền tiếp theo của Ngài Thiền sư – tiến sĩ Đại Đức Thiện Minh

Chân thành cảm ơn công đức và công lao của Ngài Thiền sư và ban tổ chức hộ thiền!

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————


English Verson

Âu Ngọc Sơn (Cervical Spondylosis)

     I drew a few summaries for myself after the meditation course:

 1. Increasing faith in the Buddhish Trinity:

Although I began studying the Buddha’s teachings at a young age, I have always made an effort to study the Dharma on a regular basis, particularly through short courses.

I learned a lot more about Buddha’s teachings and strengthened my faith in the Buddhish Trinity as a result of this course.

 1. Reciting Araham quality creates immeasurable blessings:

– The Buddha is the one who has discarded all defilements.

– Buddha broke the cycle of samsara (birth-and-death) in the 3 precepts and 4 species.

– Buddha is never to do bad things in secret.

– The Buddha is the one who is worthy of receiving the offerings and worship from devas and humans.

Reciting the immeasurable and sacred Araham of the Buddha, to burn and discarded all defilements, to extinguish the cittas that interfere with the practice, hinder the development of great kindness, which is hidden in each person, such as: greed, anger, delusion, sloth, laziness, desire, distraction, delusion, doubt the Buddha’s compassion and wisdom, about the Buddha’s teachings, about the Buddhish Trinity and the law of cause and effect…

*******_*******

 1. Benefits of practicing meditation:
 • Bring the development of physical health
 • Bringing the development of mental capacity such as:
 • Develop patience when facing unsatisfactory things;

 • Develop loving-kindness, empathy, forgive and love for others;
 • Develop diligence, honesty;

 • Develop perseverance and energy, etc.

Those are extremely necessary and valuable virtues for dealing with people in all fields, from family to society, etc.

 • Give wisdom to a broader and more lucid development!
 • Besides, they also help to grow many kinds of precious merits, are good causes of being born in a peaceful scene, in the human realm, in the noble heaven, and as the foundation for liberation from samsara in the future.

Reduce my illness: I have had cervical spondylosis for a long time and have been treated for many years but still not cured!

After nearly a week of intense concentration and determination, I’ve been meditating for 90 minutes without moving for the past three days. As a result, the above disease has been reduced by approximately 90% in a gentle and wonderful way!

I’ll try to attend the next meditation courses by Buddhist Monk – Doctor – Venerable Thien Minh if I can arrange time and work.

I’d like to express my heartfelt gratitude to the Buddhist Monk and the course’s Support Team!

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————