Họ và tên: TRẦN VĂN SÁCH – Đại tá Công An TP. HCM

Pháp danh: Bửu Tâm

Năm sinh: 1958

Địa chỉ: Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang.

     Ai cũng biết Đức Phật, các bậc thánh nhân, ALAHÁN… chứng đắc chân lý tối thượng đều có cội nguồn từ thiền định.

Tuy nhiên, không phải ai hành thiền cũng đạt thành quả, có khi còn bị tẩu quả nhập ma hoặc mang thêm bệnh tật, do không hiểu biết hoặc thực hành sai biệt.

Tôi rất hân hoan vừa có duyên lành được dự khoá THIỀN đặc biệt tại Thác Hang Cọp, TP. Đà Lạt (từ ngày 13/05/2022 – 15/05/2022), do Ngài Tiến sĩ – Thiền sư THIỆN MINH (BS. Y khoa Ngô Thành Thanh), Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ứng dụng Phật học Việt Nam – Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền vì Sức khỏe cộng đồng Việt Nam, được Ngài thuyết giảng và hướng dẫn hành Thiền, theo phương pháp vô cùng đơn giản,…

Phát nguyện thực hành THIỀN niệm ân đức ARAHAM (A RA HĂNG) cao thượng của Đức Phật bằng cách ngồi im không nhúc nhích trong 30 phút, 45 phút, 60 phút, 75 phút, 90 phút… nhìn thẳng vào cơn đau, học cách chấp nhận và niệm ARAHAM (A RA HĂNG) trong tâm liên tục đến khi tâm chìm sâu vào đề mục đến hết thời thiền.

Thật là vi diệu khi mới ngồi thiền ngày đầu thân tôi như bị cắt xé ra, tê nhức mỏi vô cùng do người có tuổi thường bị ba cao:

  • Cao huyết áp, cao đường, cao mỡ.
  • Và một thấp (khớp).

Qua ngày sau thì có chuyến biến rõ rệt. Đến ngày thứ ba, tôi ngồi thiền hơn 90 phút thì tôi thấy sự nhức mỏi, tê đau… đã biến mất, thân tâm rất an lạc.

Theo Thiền sư, những cơn đau buốt này là do những phiền não tích lũy trong tâm theo thời gian, khi có ánh sáng của thiền thì chúng lộ rõ và hành thiền chính là để thanh lọc tâm đẩy đuổi cơn đau bệnh khỏi thân…

Tuy nhiên, có hai yếu tố quan trọng là ĐỨC TIN tuyệt đối và sự KIÊN NHẪN, hành thiền thường xuyên liên tục hàng ngày mới đem lại thành quả như mong đợi.

Vài ý kiến xin chia sẻ qua lớp hành thiền của tôi. Chúc các bạn cùng hành thiền tinh tấn để đem lại ba nguồn năng lượng sống tích cực, quý báu về thân lực, tâm lực và trí lực; đem lại lợi ích cho mình, cho mọi người và chúng sanh.

Sadhu, sadhu, sadhu (lành thay, tốt đẹp, thiện sự mỹ mãn)!

Nam mô Bổn sư Phật Thích Ca Mâu Ni!

BỬU TÂM TVS


English Verson

Instant Cause and Effect | Police Colonel Tran Van Sach

     Everyone knows that the Buddha, the saints, the ARAHANT… attaining the ultimate truth are all rooted in meditation.

However, not everyone who practices meditation achieves results, sometimes even suffering from the effects of being possessed by a ghost or carrying more diseases, due to a lack of understanding or different practices.

I am very happy and fortunate to be able to attend a special meditation course at Tiger Cave Waterfall, City. Da Lat (from May 13, 2022, to May 15, 2022), by Mr. Doctor – Buddhist Monk THIEN MINH (Medical Doctor Ngo Thanh Thanh), Deputy Director of UNESCO Centre for Research and Application of Buddhism Vietnam – Director of the UNESCO Centre for Research and Application of Meditation for Vietnam’s Public Health, he was lectured and guided in meditation by His Holiness, following a very simple method,…

Vow to practice meditating on the noble virtue of ARAHAM Quality of the Buddha by sitting still without moving for 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 75 minutes, 90 minutes… Looking at the pain directly, learning how to Accept and recite ARAHAM property in the mind continuously until the mind sinks deeply into the object until the end of the meditation session.

It was wonderful when I first sat in meditation on the first day of my meditation, my body felt like it was being torn apart, and my body was numb and sore because old people often have a high level of healthy index:

● High blood pressure, high sugar, high fat.

● And rheumatism

The next day, there was a significant change. On the third day, when I meditated for more than 90 minutes, I found that the aches, pains, numbness… Had disappeared, and my body and mind were very peaceful.

According to the Buddhist Monk, these sharp pains are caused by afflictions accumulated in the mind over time, when there is the light of meditation, they become clear and meditation is to purify the mind and expel the pain from the body…

However, two important factors are absolute FAITH and PATIENCE, regular daily meditation will bring the expected results.

Some ideas to share through my meditation class. We wish you to practice meditation diligently to bring three positive and precious life energies of body, mind, and mind; benefit yourself, others, and sentient beings.

– – – – – – – Sadhu! Sadhu! Sadhu! – – – – – – –

Namo Buddha!