Là còn tuỳ thuộc vào một, hai hay cả ba thời tác ý hoan hỷ sau đây:

1. Ba giai đoạn tác ý thiện tâm của người Dana, sẽ ảnh hưởng đến việc cho quả lành trong suốt một quá trình Dana.

2. Nếu không có thiện tâm tác ý để Dana, thì sự Dana sẽ không thành tựu với đầy đủ ý nghĩa của nó.

3. Không có thiện tâm tác ý để Dana bố thí, thì không thể Dana bố thí được. Do đó, Dana bố thí chỉ xảy ra khi có sự tác ý của thiện tâm khởi lên.

Sự tác ý của thiện tâm có 3 thời:

a. Trước khi Dana bố thí:                  

Trước khi Dana bố thí ta hoan hỷ nghĩ rằng:

– “Ta sẽ bố thí vật này, là nhân lành để cho đến kết quả sự đầy đủ tài sản quý báu, và hằng hỗ trợ ta ở những kiếp sống tương lai trong hai cõi trời, người và sự giải thoát ra khỏi vòng tử sinh luân hồi đau khổ ở vị lai”.

b. Trong khi Dana bố thí:                  

Trong khi Dana đến tay người nhận, ta hoan hỷ suy niệm rằng:

 – “Đây là những tài vật chỉ có giá trị tạm thời, không bền vững lâu dài, sẽ là nhân của nguồn phước báu có giá trị trong tương lai”.

c. Sau khi Dana bố thí xong:                  

Sau khi Dana bố thí xong, thỉnh thoảng hoặc thường xuyên ta nên nhớ lại việc phước ta đã làm rồi suy niệm rằng:

– “Ta đã làm được những công việc lợi ích quý báu mà các bậc Hiền Nhân, Thiện Trí từ ngàn xưa đến nay hằng tán dương khen ngợi”.

Và cứ như vậy nên thường ôn nhớ lại, nhớ nhiều lần, càng nhiều càng tốt, những việc Dana bố thí đã làm với lòng dâng tràn hoan hỷ.

Ngoài ra, để quả lành của Dana bố thí trổ sinh càng sung mãn và lớn lao hơn, thì còn phụ thuộc vào đối tượng (người nhận sự Dana bố thí ấy).

Đối tượng nhận sự Dana có tầm quan trọng không nhỏ, trong việc trổ sinh lợi ích cho người Dana.

* Chẳng hạn như:

+ Người Dana bố thí cho quả lành lớn lao, đó là các bậc đã tu chứng đắc các tầng thiền định; Chứng đắc đạo quả Thánh nhân, có Giới Đức đã tiêu diệt được nhiều phiền não.

+ Thứ đến, là những người được Dana bố thí cúng dường, có ngũ giới, có 6 giới; 7 giới; 8 giới (Bát quan trai giới) – có đạo đức trong chánh kiến và đang cố gắng tinh cần đi trên con đường Giới Định Tuệ cao quý!

Ví dụ: Như các hành giả tinh tấn, giữ giới hành thiền, v.v…

+ Sau đó, là hạng người bình thường không có đạo đức, và không biết giữ giới (như trộm cắp, sát sanh; nói dối; v.v…)..

 + Cuối cùng, là sự Dana bố thí đến hàng súc sinh: Cho cá ăn, cho các con vật ăn với tâm từ ái, v.v… (không phải chăn nuôi gia súc để buôn bán, lấy thịt, v.v…).

Đầy đủ bốn chi sau đây gọi là sự Danna bố thí:

  1. Các đối tượng nhận vật Dana rõ ràng.
  2. Người Dana với sự tác ý thiện tâm Danna bố thí.
  3. Đồ vật để Dana bố thí.
  4. Đối tượng nhận vật Dana bố thí.

Sự Dana bố thí cho phước lành thù thắng

  1. Bản thân người Dana bố thí phải là người có đức tin, có nền tảng đạo đức, giữ giới trong sạch.
  2. Người được nhận thí là người có giới đức, đang tinh tấn, cố gắng trên đường tu tập giải thoát.
  3. Bố thí tài vật hợp pháp và trong sạch.
  4. Có đức tin về nghiệp và quả của nghiệp.
  5. Có thiện tâm tác ý về 3 thời Dana bố thí, đầy đủ và sung mãn.