Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàthapindika.

Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki làm một thí vật gồm có sáu phần cúng dường chúng Tăng.

Bấy giờ, Thế Tôn với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhiên thấy mẹ của Nanda làm một thí vật gồm sáu phần liền bảo các Tỳ kheo:

Này các Tỳ kheo, có ba phần thuộc về người bố thí và có ba phần thuộc về người nhận vật phẩm bố thí.

Thế nào là ba phần thuộc về người bố thí ?

Này các Tỷ kheo:

1. Người bố thí, trước khi bố thí, ý được vui lòng;

2. Trong khi bố thí, tâm được tịnh tín;

3. Sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ.

Đây là ba phần của người bố thí.

Thế nào là ba phần của người nhận phẩm vật bố thí ?

Ở đây này các Tỳ kheo, những người nhận phẩm vật bố thí:

Đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly THAM;

– Đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly SÂN;

– Đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly SI.

Đây là ba phần của người nhận phẩm vật bố thí. Như vậy, này các Tỷ kheo, đây là thí vật có sáu phần.

Này các Tỳ kheo, công đức của thí vật sáu phần thật vô lượng:

“Là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, hạnh phúc và an lạc”.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, phẩm Chư thiên, phần Bố thí, VNCPHVN ấn hành 1996, tr.91)

*******====******

* Lời bàn:

Đức Phật có dạy trong bài kinh Thanasutta:

“Ta có NGHIỆP là của riêng ta, ta là người thừa hưởng QUẢ của NGHIỆP. Nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta. Nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào “THIỆN NGHIỆP hoặc ÁC NGHIỆP”, ta sẽ là người thừa hưởng quả AN LẠC của thiện nghiệp hoặc quả KHỔ của ác nghiệp ấy”.

Cho nên, nếu ta không muốn chịu quả khổ của ác nghiệp, thì ta nên có đại thiện tâm biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi mà tránh xa mọi ác nghiệp.

Đồng thời, cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện nghiệp như: Bố thí, giữ Giới, hành Thiền,… tùy theo khả năng của mình để làm nơi nương nhờ cho chính mình ngay trong kiếp hiện tại này lẫn vô lượng kiếp sau.

(Trích: Nền tảng Phật giáo – Tỳ kheo Hộ Pháp).