Họ và tên: Lê Thị Thu Hân

Năm sinh: 10/04/1992

Số điện thoại: 0914.082.087

Địa chỉ: 94 Quỳnh Lưu, Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Nghề nghiệp: Bác sĩ Nhi khoa

Email: lethithuhan515@gmail.com

      Lý do em đến với khóa thiền: Em là một bạn gái 26 tuổi mắc bệnh nan y và đang rất lo lắng tìm cách cứu mình (có khối u ở đùi).

Sau đó một anh bạn em vô tình quen qua điện thoại, gặp nhau một lần, ảnh ở Sài Gòn, em ở Quảng Ngãi, gọi điện, nhắn tin, “năn nỉ” em đi khóa thiền này. Vì em tin ảnh là người có tâm và biết ơn ảnh vì sự nhiệt tình, rộng lượng, mua vé máy bay cho em vào Sài Gòn nên em đi. Trước đó em không biết gì về Thiền niệm Ân Đức Phật và Thầy Thiện Minh cả.

Vào khóa thiền, đầu óc em nghĩ đơn giản là khi thiền sẽ thu được nhiều năng lượng và đẩy khí những chỗ ách tắc, làm tan u… thật sự không nhiều hơn về giới, định, tuệ.

*****-*****

*Chiều ngày 1:

Tôi thiền được 45 phút, tự nhiên trong lúc quá đau người tôi rung lắc, chân giật rất nhiều. Tôi bật khóc nức nở trong lúc thiền, cảm giác bao nhiêu uất ức, dồn nén bao lâu nay được giải tỏa! Sau đó, tôi đi kinh hành, nhận ra người dễ chịu “có lẽ do mới được xả (khóc) xong”! Tôi nghĩ vậy, vì có chút hoang mang vì sao mình lắc dữ vậy, có bị làm sao không, ảnh hưởng đến mọi người, không thấy ai lắc cả mà sao mình lắc dữ vậy!

*Ngày thứ 2:

Buồn ngủ vì tôi không thể chú tâm vào niệm Araham được, tôi đổ lỗi “Vì từ Araham chưa dùng bao giờ, nên nay không quen, không chú tâm được!”

Rồi thì lại nghĩ niệm sẽ tĩnh tâm rất sâu, năng lượng vào không nhỉ? Niệm A Di Đà Phật được không? Tôi hay niệm như vậy trước giờ? Thế là tôi thử niệm A Di Đà Phật thay vì Araham.

Lúc thiền, rất đau vì cả ngày hôm đó tôi không thể tập trung được, phóng tâm liên tục, đầu luôn đặt câu hỏi niệm từ nào?! Chiều đó, khi vào cơn đau, tôi nghĩ: “Mình đã tham gia, phải tôn trọng nội quy và hướng dẫn”, thế là trong đầu tôi tự động đổi qua Araham…rồi cơn đau cũng qua.

*Tối ngày 2:

Được Đại Đức giảng dạy về giới, niềm tin về những câu chuyện cuộc đời, vô lượng kiếp của Đức Phật Gotama, những ân đức, sự từ bi, lòng bác ái và trí tuệ của Người, tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng và biết ơn, cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn thế nào mới được tham gia khóa thiền này! Từ đó, tôi phát tâm nguyện sẽ giữ giới thật tốt, học và hành thiền thật chăm chỉ để tận dụng tối đa giây phút còn lại, và không phụ công ơn của Đại Đức và Ban hộ thiền.

*****-*****

*Ngày thứ 3:

Đại Đức giảng chú tâm vào Araham là được, “lắc là tốt” mình yên tâm, thiền thả lỏng, lại lắc một ít, và sau chiều đó, tôi cảm thấy đầy năng lượng, có thể chạy một lèo trong lúc kinh hành luôn!

Không thể tin vào sự thật, tôi hoan hỷ cả ngày, tôi cười. Lần đầu tiên tôi được cười một cách thoải mái như vậy trong khoảng một vài tháng nay.

*Ngày thứ 4:

Vẫn niệm Araham, giữ giới tinh tấn. Lúc dùng sáng, một người bạn đồng môn phạm giới và làm điều không đúng với tôi. Trời ạ! cái tâm “giận” nó nổi lên. Tôi thấy khổ sở, vì mình tệ đến nhường nào, làm sao để học cách buông xả, từ bi, biết ơn đây! May mắn cho tôi, tôi tham gia lễ “Đặt bát”. Ngay sau đó, tôi thấy tâm mình thay đổi, hết giận mà chuyển sang tha thứ, cho đi… Tôi lên nguyện trước ba ngôi Tam Bảo, sám hối về tội lỗi, thì chiều ngày thứ 4 tôi hành thiền rất tốt, vui vẻ, yêu đời, người lạc quan hơn. Đây là sức mạnh của sự xả ly và cái tâm trong sáng đấy ư?

*Ngày thứ 5:

Sáng đó nguyện sẽ thiền 70 phút nhưng chỉ 50 phút, 60 phút tôi đã xả. Chiều đó, lại xin sám hối và cầu nguyện trước ba ngôi Tam Bảo, tôi phát nguyện thiền 1h30p, quyết tâm mạnh mẽ và chân thành, thật chân thành. Thế là thiền một lèo 1h30 phút, múa, lắc khá nhiều, không để ý thời gian mà sau khi tôi bật ngửa ra sàn, tự động mở mắt ra xả thiền thì thấy đồng hồ chỉ đúng 1h30p!!! Kì diệu thay và cũng khoa học thay!

*****-*****

Kết thúc khóa thiền:

Hiểu về Duyên và Nghiệp, thêm niềm tin vào luật Nhân quả, phước báu của niệm Ân Đức Phật Araham, hiểu về sức mạnh của niềm tin, lòng chân thật và giới.

Có cái nhìn khoa học về từ trường, năng lượng, sóng não, bệnh tật. Qua lời giải thích tận tình của anh Giác Đạo và những kinh nghiệm đúc kết được trong 1h30p thiền cuối cùng và sự chuyển biến tâm sinh lý từ ngày 1 đến ngày 5. Cảm giác mình như được sinh ra lại từ đầu, trở thành con người mới, biết đời, biết đạo, biết sống yêu thương, biết ơn, từ bi, đầy năng lượng. Gặp gỡ và kết bạn với những người bạn đầy lòng từ bi và trí tuệ.

Xin bày tỏ lòng biết ơn, tri ân chân thành đến Đại Đức, Sư cô Bi Nguyện, Ban hộ thiền, bạn đồng tu. Biết ơn Ân Đức của Đức Phật Gotama.

Nguyện đi theo con đường này và nương nhờ sinh mạng vào Đức Phật.

– – – – – – – Sadhu! Sadhu! Sadhu! – – – – – – –


English Verson

Full Name: Le Thi Thu Han

     The reason I came to the course: I am a 26-year-old girl who has a terminal illness and is very anxious to find away to save myself (with a tumor in my thigh).

Then a friend I accidentally met over the phone, met once, the photo was in Saigon, I was in Quang Ngai, called, texted me to go to this course. Because I believe he is a person with a heart and grateful to him for his enthusiasm, generosity, buying a plane ticket for me to Saigon, so I went.

Before that, I didn’t know anything about the Buddha Enlightenment Meditation and Master Thien Minh.

In the course of meditation, my mind simply thought that when meditating, it would gain a lot of energy and push the air from the blockages, dispel tumor … Not really more about precepts, concentration, and wisdom.

*******_******

* Afternoon day 1:

I meditated for 45 minutes, and suddenly during the pain, my body shook, and my legs jerked a lot. I burst into tears while practicing meditation, and the feelings of resentment and longing suppressed were released! After that, I went to meditate, I realized that my body received a pleasant after tear and I think can do it, just let it. I think so because I’m a bit confused about why I shake so hard, what can I do, affect everyone, I don’t see anyone shaking but why do I shake so hard?

* Day 2:

Drowsy because I couldn’t concentrate on reciting Araham, I blamed Because the word Araham has never been used, now I’m not used to it, can’t pay attention!

Then think again, it will calm the mind very deeply, and the energy will come in, right? Can I recite Amitabha Buddha? I did use to think like that before! So I tried to recite Amitabha Buddha instead of Araham.

When meditating, it was very painful because I couldn’t concentrate for the whole day, I was constantly distracted, my head was always asking what words to recite?! That afternoon, when I was in pain, I thought, I have participated, I must respect the rules and instruction, so in my mind, I automatically changed to Araham…and the pain passed.

* Evening of Day 2:

Being taught by the Venerable Master about precepts, beliefs about the life stories, countless lives of Gotama Buddha, his virtues, compassion, love, and wisdom, I felt deeply ashamed and thankful, I feel so happy and lucky to be able to join this course! From then on, I made a vow to keep the precepts very well, study and meditate very hard to make the most of the remaining moment, and not depend on the merits of the Venerable Master and the Zen Guardian Board.

*****-*****

* Day 3:

The Venerable Master explained that it is okay to focus on Araham, shake is good, I feel secure, meditate to relax, shake a little again, and after that afternoon, I feel full of energy, can run while walking meditation! Can’t believe the truth, I rejoice all day, I laugh. It’s the first time I have laughed so freely in about a few months.

* Day 4:

I was still reciting Araham, keeping the precepts diligently. In the morning, a fellow disciple broke the precept and did something wrong with me. Oh man! the mind emerges. I feel miserable, because of how bad I am, how to learn to let go, to be compassionate, to be grateful! Luckily, I participated in the “Put the bowl” ceremony. Right after that, I found my mind changed, I stopped being angry and turned to forgiving and giving… I made a vow before the Three Jewels, repented of my sins, then on the afternoon of the 4th day I meditated very well, happily, loved life, and more optimistic people. Is this the power of renunciation and purity of mind?

* Day 5:

That morning, I vowed to meditate for 70 minutes, but after only 50 minutes, and 60 minutes I gave up. That afternoon, again to repent and pray in front of the Three Jewels, I made a vow to meditate for 1 hour and 30 minutes, determined to be strong and sincere. So I meditated for 1h30 minutes, danced, shook quite a lot, and didn’t notice the time, but after I turned my back to the floor, automatically opened my eyes to relax and saw that the clock was 1 hour and 30 minutes. So magical and also scientific!

*******_*******

End of the course:

Understanding Dependence and Karma, more faith in the Law of Cause and Effect, the blessings of reciting the Grace of Buddha Araham, understanding the power of faith, sincerity, and precepts. Get a scientific look at magnetic fields, energy, brain waves, and diseases.

Through the enthusiastic explanation of Mr. Giac Dao and the experiences gathered in the last 1h30 minutes of meditation and the physiological and psychological changes from day 1 to day 5. I feel like I was born again from the beginning, becoming a child, new people, knowing life, knowing religion, knowing how to live in love, gratitude, compassion, and being full of energy. Meet and make friends who are full of compassion and wisdom.

I would like to express my sincere gratitude to the Venerable Master, Sister Bi Nguyen, the Zen guardian, and fellow initiates. Grateful for the Grace of Buddha Gotama. May I follow this path and rely on the Buddha for my life.

– – – – – – – Sadhu! Sadhu! Sadhu! – – – – – – –