Họ tên: Trần Thị Tuyết Nga

Địa chỉ: Cần Thơ

SĐT: 0979762478

     Xưa nay, con chưa biết gì về thiền cho đến khi con biết sư Chiếu. Sư biết con bệnh cả thân và tâm nên sư đăng ký cho con đi tham gia khóa thiền, và đây là lần thứ ba con mới đủ duyên tham gia.

Con nghe sư Chiếu nói sư phụ rất vui vẻ, từ ái, răn dạy hết lòng, học rất vui và hiệu quả tuyệt vời.

Hôm nay con được làm thiền sinh và được xuất gia gieo duyên, con mới cảm nhận hết sự chu đáo và tâm từ của ngài. Con tri ân ngài đã mở khóa thiền để giúp cho chúng con được trải nghiệm, chúng con hiểu được giáo pháp của Phật thật tuyệt vời, giúp cho chúng con giảm bớt nỗi ưu khổ não.

Kính bạch ngài!

Cuộc sống của con rất nhiều áp lực, bế tắc, do sống cùng chồng. Anh ấy bị stress sinh ra hoang tưởng mà không chịu trị bệnh, sống với người bệnh như vậy hơn chục năm nay, giờ con cũng sinh bệnh.

Con bị ung thư vú ác tính giai đoạn 2. Con đã hóa xạ xong nhưng con mới đọc được thông tin thuốc đó không trị hết bệnh này, họ bán thuốc trị giá rất cao nhưng không bảo đảm hết bệnh làm con rất lo lắng.

Khi con được tiếp kiến ngài trước khi khóa thiền diễn ra một tuần, ngài nói gốc bệnh nằm trong tâm chỉ có thiền mới gỡ được gốc bệnh ra khỏi tâm và thân. Con nghe mà mừng không thể tả được!

*******_*******

Mấy ngày qua con đã nghe ngài giảng dạy, con hành theo. Hai ngày đầu, con ngồi được 30 phút là đau không chịu được con phải đổi chân, đến hôm qua, con ngồi được 90 phút.

Buổi chiều qua, ngồi yên 120 phút mà chân chỉ đau chút rồi hết.

Hôm nay, con ngồi yên hơn 2h và chiều nay 90 phút, không còn đau nhưng sự tập trung chưa được tốt, con chưa thấy sự hỉ lạc hay có xảy ra mà con không cảm nhận được.

Con xin Ngài chỉ cho con, vì tập khí hằng ngày con rất bận rộn, lăng xăng, con nghĩ nó ảnh hưởng đến sự tập trung khi hành thiền.

Con ngồi yên như vậy có đạt pháp chưa ạ? Vì thời gian có 4 ngày con chưa quen, con về sẽ cố gắng tập hành thiền nhiều hơn và mong có nhiều khóa thiền để con được học.

Cuối cùng, con kính chúc ngài thật nhiều sức khỏe.

Lời dạy Thiền sư:

  • Ngồi thiền khoảng 60 phút, hành giả có cảm giác thân tâm an lạc đó chính là một trong năm loại hỷ lạc quý báu (chứng đắc thiền niệm Ân đức Phật) mà hành giả đã đạt được! Điều mà Sư đã đề cập trong “cẩm nang kỹ thuật thiền định niệm ân đức Phật”.

  • Tuy nhiên, cần phải tiếp tục siêng năng tinh tấn thực tập thiền hàng ngày cho đến khi đạt đến 1g; 2 giờ, 3 giờ,… một cách đều đặn, để lộ trình tâm được thuần thục, thành thạo, thì mang lại lợi ích vô cùng lớn cho cuộc sống hiện tại. Nhất là bệnh Ung thư Vú ác tính của cô, cần phải hành thiền đến 3 giờ một cách đều đặn thì gốc bệnh có thể không còn di căn nữa nhé!

  • Hơn nữa, việc hành thiền đều đặn thân tâm thường hạnh phúc an lạc, sẽ cho kết quả tái sanh cảnh trời hoặc cảnh giới an lành về kiếp sau.

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————


English Verson

Tran Thi Tuyet Nga (Malignant Breast Cancer, Stage 2)

     I haven’t known anything about Meditation until I knew Master Chieu. He knows that I am sick in both body and mind, so he signed me up to attend the meditation course, and this is the third time I have had the grace to participate.

I heard Master Chieu say that you are very cheerful, kind, you teach wholeheartedly, very fun to learn, and has excellent results.

Today, when I became a meditator and follow you, I could fully feel your thoughtfulness and loving-kindness. I am grateful to you for opening the meditation course to help us experience, understand the wonderful teachings of the Buddha, and help us to reduce our sorrows and pains.

Dear Master!

My life has a lot of pressure and deadlock due to living with my husband. He was under stress, he was paranoid, but he didn’t get treatment. He lived with such a patient for more than a decade, now I am also sick.

I have malignant breast cancer, stage 2. I have finished chemotherapy but I just read the information that the drug does not cure this disease, they sell very high value drugs but do not guarantee the cure of the disease, which makes me very worried.

When I met you a week before the course, you said that the root of the disease is in the mind, only meditation can remove the root of the disease from the mind and body. I am indescribably happy to hear that!

*******_*******

For the past few days, I have listened to your teachings, and I have followed them. The first two days, I sat for 30 minutes, the pain was unbearable, I had to change my legs. Yesterday, I sat for 90 minutes.

Last afternoon, I sat still for 120 minutes, but my legs only hurt a little and then it went away.

Today, I have been sitting still for more than 2 hours and this afternoon for 90 minutes, there is no pain but my concentration is not good, I have not seen joy or it happened but I didn’t feel it.

I ask you to show me, because my daily routine is very busy, wandering, I think it affects concentration when meditating.

Do I achieve the Dhamar when I sit still like that? Since I’m not used to doing it in 4 days, I will try to practice more meditation and hope to have more courses for me to study.

Finally, I wish you good health.

Teachings of the Buddhist Monk:

  • Sitting meditation for about 60 minutes, the meditator has a feeling of peace of mind and body, which is one of the five precious types of joy (achievement of the Buddha’s Remembrance meditation) that you have achieved! What the Master mentioned in the “handbook of meditation techniques for reciting the Buddha’s grace”.
  • However, it is necessary to continue diligently practicing meditation daily until 1 hour, 2 hours, 3 hours etc. on a regular basis, so that the mind process is mature and proficient, it brings great benefits to the present life. Especially your malignant Breast Cancer, it is necessary to meditate for up to 3 hours regularly, the root of the disease can no longer metastasize!
  • Moreover, the regular meditation of body and mind is usually happy and peaceful, which will result in rebirth in heaven or a peaceful realm in the next life.

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————