Họ và tên: Hà Giang

Năm sinh: 1950

SĐT: 0909186500

Địa chỉ: Đà Nẵng

Nghề nghiệp: CTHĐQT Công ty Hà Giang Phước Tường.

 

 Kính bạch Ngài Thiền Sư – Tiến Sĩ – Đại Đức Thích Thiện Minh

Kính gửi BTC và Ban Hộ Thiền tại chùa Quan Thế Âm, thành phố Đà Nẵng!

Tôi tên là: Hà Giang, SBD: 055.

     Tôi đến với khóa thiền này mục đích là để học thêm một phương pháp thiền mới của Hệ Nam Tông, Phật Giáo.

Thầy Thiền Sư Thích Thiện Minh là người hướng dẫn thiền.    

Tôi cũng có suy nghĩ rằng lớp thiền này cũng giống như những lớp thiền khác. Khóa thiền nhằm hướng dẫn cho hành giả phương pháp ngồi thiền, ý nghĩa, lợi ích của ngồi thiền. Đồng thời hướng dẫn thực tập cho nhuần nhuyễn việc ngồi thiền. Mục đích là để thân tâm hành giả thanh tịnh, mở mang trí tuệ hơn bình thường.

Nhưng thật là bất ngờ, ngoài sự dự đoán và suy nghĩ của tôi!

Nội dung giảng dạy, phương pháp tập thiền và kết quả thiền khác hẳn so với các phương pháp mà tôi đã học trước đây.

Vẫn bám sát mục đích của việc học thiền như tôi viết ở trên. Giới định tuệ cũng là chừng đó thôi. Nhưng cách ngồi thiền và kết quả thực tế của việc ngồi thiền đạt được ở mức cao hơn nhiều với thời gian rất ngắn.

Bình thường ngồi tập thiền lâu nay phải ngồi tư thế kiết già hoặc bán già. Ở đây hướng dẫn ngồi kiểu gì cũng được, miễn hành giả thấy thoải mái. Và quan trọng là phải ngồi yên không nhúc nhích trong khoảng thời gian ngồi thiền!

Lâu nay, tôi được học thiền là phải theo dõi hơi thở ra vào. Nhưng ở đây Thầy dạy không cần theo dõi hơi thở cơ thể, chỉ cần liên tục niệm ân đức Đức Phật A Ra Hăng!

******* _ *******

Hành giả đến đây học, đủ mọi thành phần xã hội, đặc biệt rất nhiều người mang bệnh lâu năm không chữa trị được!

Tôi vô cùng bất ngờ! Khi thấy rất nhiều người chưa hề biết đến thiền lần nào, đến đây Thầy hướng dẫn ngày đầu chỉ ngồi yên được 5 phút. Nhưng đến ngày thứ 5 đã ngồi yên không nhúc nhích được 90 phút, 120 phút, v.v… Rất khó mà tin nổi điều diệu kỳ này!

Trong những giờ chia sẻ kinh nghiệm, rất nhiều hành giả đạt được pháp thiền như thấy ánh sáng, thấy cảnh chùa ở Ấn Độ, Nepal, Miến Điện, v..v

Và đặc biệt hơn cả! Họ đã phát hiện được chỗ đau đớn nhất của mình. Kiên trì chịu đau ngồi thiền và đã hết bệnh ngay trong khóa học!!!      

Chúng tôi bàng hoàng xúc động, khi được tham dự khóa học thiền lần này. Thầy Thích Huệ Vinh, trụ trì chùa Quán Âm đã tạo một điều kiện tốt nhất cho khóa học. KHÓA THIỀN SAMATHA BHAVANA KHÓA XIII (10/03/2019 – 16/03/2019)

Thầy Thích Minh Thành, Sư Cô Bi Nguyện và BTC lúc nào cũng hết sức tận tình cho tất cả mọi người. Và hầu hết tất cả hành giả đều vô cùng phấn khởi, quyết tâm học thiền hàng ngày từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm, không mệt mỏi, v..v..

Chúng tôi không biết nói sao cho hết lòng biết ơn đối với Thầy Thiền Sư và BTC.

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————


English Verson

Ha Giang (Heart Disease, Bladder Disease, Etc.)

Dear Mr. Buddhist Monk – Doctor – Venerable Thich Thien Minh

Dear Organizing Committee and Board of Meditation at Quan The Am Pagoda, Da Nang City!

My name is Ha Giang, registration number: 055.

     I came to this course to learn a new method of meditation in the Theravada system, Buddhism.

Buddhist Monk Thich Thien Minh is the meditation instructor.

I also thought that this meditation class is like other meditation classes. The course aims to guide practitioners on the method of sitting meditation, and the meaning and benefits of sitting meditation. At the same time, guide the practice to master sitting meditation. The purpose is for the practitioner’s body and mind to be pure, to expand his wisdom more than usual.

But what a surprise, beyond my expectations and thoughts!

The content of the teaching, the method of meditation, and the results of the meditation are completely different from the methods that I have studied before.

Still sticking to the purpose of learning meditation as I wrote above. The precepts of samadhi are also that much. But the way of sitting meditation and the actual results of sitting meditation is achieved at a much higher level in a very short time.

Normally, when I sit down to meditate for a long time, I have to sit in the full or half lotus position. Here, it is recommended to sit in any way, as long as the practitioner feels comfortable. And it’s important to sit still for the duration of the meditation!

For a long time, I learned to meditate to watch the breath coming in and out. But here, the teacher teaches that there is no need to monitor the body’s breath, just continuously reciting the Buddha’s grace – Araham!

******* _ *******

Practitioners come here to study, from all walks of life, especially many people with incurable long-term illnesses!

I was extremely surprised! When I saw a lot of people who had never been to meditation, the Venerable Master came here to guide the first day and only sat still for 5 minutes. But on the 5th day, I sat still, not moving for 90 minutes, 120 minutes, etc. It is hard to believe this miracle!

During the hours of sharing experiences, many practitioners achieve meditation such as seeing lights, seeing temples in India, Nepal, Myanmar, etc.

And even more special! They discovered their most painful place. Persevering in pain sitting in meditation and was cured right in the course!!!

We were shocked and moved when we attended this meditation course. Most Venerable Thich Hue Vinh, abbot of Quan Am Pagoda created the best conditions for the course. SAMATHA BHAVANA MEDITATION COURSE XIII (March 10, 2019 – March 16, 2019)

Master Thich Minh Thanh, Nun Bi Nguyen, and the Organizing Committee are always very dedicated to everyone. And most of all yogis are extremely excited, and determined to study meditation every day from 4 am to 10 pm, without getting tired, etc.

We don’t know how to express our gratitude to Buddhist Monk and the Organizing Committee.

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————