Họ và tên: Lê Thị Thu Hiền

Năm sinh: 16/01/1962

Số điện thoại: 0939.150.718

Địa chỉ: 86a Đề Thám, P. An cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Nghề nghiệp: Kinh doanh

     Kính Bạch Ngài Thiền Sư !

Con có phúc duyên lành được tham gia khóa thiền niệm Ân Đức Phật (lần VIII) do Thiền Sư Thiện Minh tổ chức. Chúng con được vân tập về bờ biển Long Hải này. Là một trú xứ rất đẹp và thích hợp cho chúng con tu tập.

Sau buổi lễ khai mạc, lễ xuất gia gieo duyên là buổi tọa thiền đầu tiên. Con rất lo vì bản thân con bị bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm 2 đốt sống 3, 4. Con lo lắng, không biết bản thân có ngồi thiền được không.

Ngày đầu tiên, khi vào khóa thiền khoảng 10 phút con bị đau lưng, tâm thì vọng tưởng liên tục, hết ý niệm này, đến ý niệm khác, kế tiếp nữa chân tê cứng, rất đau. Chỉ có 10 đến 30 phút là con xả thiền. Buổi chiều cũng chẳng tiến bộ gì hơn!

Đến ngày thứ hai, sau khi được nghe bài Pháp của Thiền sư giảng về ân đức sâu dày của Đức Phật. Đức Phật đã trải qua vô lượng vô biên kiếp, và 4 A-tăng-kỳ hành Bồ Tát đạo, thực hành 10 pháp Ba la mật vô lượng vô biên, vô số kiếp, để trở thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác cứu độ chúng sanh!

Còn mình thì sao? Là người con Phật phải hành theo Pháp của Ngài. Tâm con có sự thay đổi lớn. Con tự nhủ với lòng, mình phải thực hành một cách thật sự, nỗ lực cho hết khả năng… Mới biết được Pháp Phật nhiệm màu!!!

Đến ngày thứ ba, khi vào khóa thiền khoảng 15 phút với dòng niệm Arahan liên tục, lúc đó con cảm thấy tâm mình rỗng lặng lạ, vọng tưởng phóng tâm không thấy nữa. Một luồng ánh sáng như ánh sáng đèn pin rọi vào mắt, vào đầu mình nhưng không làm con xao động, vẫn niệm Arahan liên tục Arahan Arahan,…

Cảm giác An Lạc Vô Biên trào dâng nơi tâm mình. Cơn đau lưng bớt dần, chân đau cũng bớt dần, an lạc đó kéo dài khoảng 20 phút, vọng tưởng có trồi lên là nhận biết liền, tâm yên lạ thường, hỷ lạc thật sự, đã có khi xả thiền. Mình nhìn cảnh vật chung quanh thấy dễ thương, ai cũng thấy vui, đáng yêu quá!

*******_*******

Cảm nhận được từ Đức Phật đã dạy:

“Bóng tối tan biến, ánh sáng phát sinh muôn dặm, không mây muôn dặm trời!”

Năng lực của Pháp niệm Arahan thật lớn khi ta thực tập niệm Ân Đức Phật. Những duyên hỗ trợ cho Pháp thực hành này cần phải có Giới, tâm ta phải phát nguyện thọ trì Giới, gìn giữ ba Nghiệp như Phật dạy: “Giới sinh Định, Định sinh Tuệ”. Hiện tại tâm con rất nhẹ, mỗi ý niệm hiện lên trong tâm con đều thấy biết, chứng đau nhức bớt rất nhiều.

*******_*******

Con xin đảnh lễ tri ân Thiền Sư – Bậc Đạo sư giới hạnh và trí tuệ.

Xin tri ân đến gia đình Đại thí chủ và BLĐ, cán bộ CNV Ocenami Resort.

Xin tri ân Ban tổ chức, Sư cô Bi Nguyện, các bạn là vị Bồ Tát nhân gian, là những bông hoa tươi đẹp trong vườn hoa giải thoát của Đức Phật. Xin vô vàn tri ân!

“Xin chào nhau giữa con đường,

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau”

Đã qua rồi những tháng ngày tìm kiếm! Phật trong ta mà ngỡ đâu xa, phải thật sự hành trì, phải nỗ lực, phải vượt qua khổ đau mới thấy hạnh phúc thực sự!

Xin cảm ơn!

– – – – – – – Sadhu! Sadhu! Sadhu! – – – – – – –


English Verson

Le Thi Thu Hien (Spondylolisthesis, Herniation disc – Vertebrae 3 and 4)

     Dear venerable Buddhist Monk!

I had the good fortune to attend Buddhist Monk Thien Minh’s “Samatha – Buddhanussati” – Course XIII. We had gathered on Long Hai Beach, which is both beautiful and ideal for meditation practice.

The first sitting meditation session took place following the opening and ordination ceremonies. I was concerned because I had degenerative spine disease and herniated discs in two of my vertebrae (three and four). I wasn’t sure if I could meditate.

On the first day, when I entered the meditation session for about 10 minutes, my back hurt. In my mind, there were constant delusions, one after the other. My leg then became numb and painful. I ended my meditation after only 10 to 30 minutes. And I made no progress during the afternoon!

On the second day, the Buddhist Monk gave a lecture on the Buddha’s deep virtues. The Buddha spent countless and boundless kalpas, practiced Bodhisattva ideal for four asamkhyeya kalpas, 10 innumerable perfections for countless eons before becoming a Perfectly Enlightened Buddha to save all sentient beings!

How about me? As a Buddha’s child, one must practice his Dharma. My mind had shifted dramatically. I told myself that I need to practice as hard as possible in order to experience the miracle of the Buddha’s Dharma!!!

On the third day, after about 15 minutes of meditation with a continuous stream of Arahan recitation, I felt my mind strangely empty and tranquil, with no delusions or distractions. A flashlight-like beam of light shone into my eyes and head, but it did not distract me. I continued to chant Arahan Arahan… continuosly.

A sense of limitless peace welled up in my mind. My back and leg pain gradually subsided, that peaceful state lasted about 20 minutes. I immediately recognized every thought that came to my mind. My mind was unusually calm, and I was in complete bliss. When I released my meditation, I looked at the surrounding scenery and found it very beautiful, everyone was so lovely!

*******_*******

“Darkness vanishes, light stretches for miles, cloudless for miles!” said the Buddha.

When we practice reciting the Buddha’s Grace, the power of Arahan recitation is tremendous. Precepts are the conditions that support our practice, we must make a vow to uphold the Precepts, to uphold the three Karmas as taught by the Buddha: “From the precepts come concentration, and concentration gives rise to wisdom”. My mind is much lighter now, I recognize every thought that comes to mind, and the pain is much less.

*******_*******

I would like to pay homage to the Buddhist Monk – the Buddhist Monk of morality and wisdom.

I’d like to thank the Ocenami Resort’s family, board of directors and employees.

Thank you the Organizing Committee, Sister Bi Nguyen for being the living Bodhisattvas, you are beautiful flowers in the garden of liberation and enlightenment. Thank you so much!

“Let’s say hello to each other along the way,

The good future is ahead, the unhappy past is left behind.”

Gone are the days of searching for happiness! Buddha is right inside us but we think it is far away, we must be determined to practice and make efforts, we must overcome suffering to see true happiness!

– – – – – – – Sadhu! Sadhu! Sadhu! – – – – – – –